Aangenaam kennis te maken

Welkom bij ons basisonderwijs. We zijn trots op onze leerkrachten en andere professionals die dagelijks met de kinderen werken. We stellen ons graag aan je voor.

Onderwijs vol vertrouwen

De keuze voor een basisschool is een hele belangrijke. Acht jaar lang gaan kinderen veel dagen in de week naar school. Ons IKC is een fijne plek, waar kinderen graag komen.

De Morgenster is een christelijk IKC in de wijk Cellesbroek/Middenwetering in Kampen. Wij bieden christelijk onderwijs aan zo’n 300 leerlingen die veelal uit de wijk, maar ook uit omliggende wijken komen. Het christelijke karakter van onze school uit zich niet alleen in de momenten van elke dag waarop we met elkaar zingen, lezen en bidden, maar vooral ook in hoe we kijken naar kinderen en hoe we willen omgaan met elkaar en de wereld om ons heen. We vinden dat ieder kind er mag zijn met zijn of haar eigen kwaliteiten.

Een kind mag weten en voelen dat het gewaardeerd wordt om wie het is, het mag groeien en zich ontwikkelen. Leren en ontwikkelen zien wij in samenhang met het unieke karakter van ieder kind. Verschil mag er niet alleen zijn, we hebben het juist nodig om met en van elkaar te leren. In de periode van de basisschool wordt een belangrijke basis gelegd voor de persoonsvorming. We willen onze leerlingen leren hoe ze een positieve bijdrage kunnen leveren in de school en aan de samenleving. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren om zelfstandig te zijn en leren omgaan met uitgestelde aandacht. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen goed leren samenwerken. IKC Morgenster is een school van en voor de wijk. We willen een ontmoetingsplek zijn waar leerlingen met diverse achtergronden elkaar leren kennen, samen spelen, leren en plezier hebben.

‘Groeien in wie je bent’

Als je lekker in je vel zit kun je groeien in wie je bent. Zo werkt het echt voor iedereen. Vanuit de veilige basis kunnen kinderen zich beter ontwikkelen. Met warmte, vertrouwen en deskundigheid willen wij een veilige plek zijn voor alle kinderen. Voelt een kind zich veilig, komt het tot leren.

‘Verbinding met kind en ouder’

In verbinding staan met het kind en de ouders vinden wij daarom erg belangrijk. De ouder kent het kind als geen ander en wij hebben elkaar nodig om goed aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders daarom uitgenodigd voor een kennismakingsmakinggesprek. In dit gesprek staat het kennismaken centraal en wordt er gekeken wat het kind nodig heeft. Ouders komen vanaf groep 3 steeds minder op school en dit eerste contact helpt voor de rest van het schooljaar. De leerlingen van groep 4 tot en met 8 zijn bij deze gesprekken aanwezig. Het gaat erom dat zij zelf leren verwoorden wat ze op school nodig hebben. Naast de 10-minutengesprekken en facultatieve gesprekken gedurende het schooljaar kunnen wij met ouders afspreken dat zij deelnemen aan de 6-8-wekelijkse gesprekken. In enkele gevallen sluit de intern begeleider aan bij dit gesprek. Zo werken wij samen om het zo prettig mogelijk te maken voor alle kinderen op onze school!


‘Op zoek naar de onderwijsbehoefte van het kind’

Aan het einde van het schooljaar worden alle kinderen overgedragen aan de volgende leerkracht. Deze geeft aan wat bij een kind juist heel goed werkt of wat juist niet helpt. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal bij deze overdracht en deze worden ook genoteerd in ons leerlingvolgsysteem. De nieuwe leerkracht kan dan een goede start maken met het kind. Tijdens de groepsbesprekingen, die de leerkracht heeft met de intern begeleider, wordt de onderwijsbehoefte elke keer weer opnieuw besproken en zo nodig aangepast om ervoor te zorgen dat ieder kind zich blijft ontwikkelen en tot groei komt.


Herkenbaarheid

“Door alle groepen heen stellen we met de kinderen positief geformuleerde groepsregels op. Daar is ook een aantal vaste regels bij die in alle groepen terugkomen. Dat zorgt voor een groot stuk herkenbaarheid en duidelijkheid; kinderen weten waar ze aan toe zijn. Zo weten we wat we van elkaar mogen verwachten. Op deze manier zorgen we voor rust en structuur binnen de school.”

Goed gedrag stimuleren

“Hoe ga je met elkaar om? Wat zijn de regels? Twee voorbeelden die centraal staan als je werkt met Positive Behavior Support, kortweg PBS. Er worden thema’s gekozen om de regels duidelijk te krijgen. Wij verwachten van de kinderen dat ze goed gedrag laten zien en dat willen we stimuleren en belonen. Goed voorbeeld doet volgen.”

Samen appelflappen bakken

“Deze aanpak werkt preventief. Je vestigt aandacht op positieve punten gedurende langere tijd. Met de klas bedenk je een groepsbeloning en daar spaar je samen voor.

In de hogere groepen volgt soms een gesprek over ‘gaan we het al inzetten of sparen we door’. De beloningen zijn divers. Van appelflappen bakken met de klas tot langer buitenspelen bij een iets grotere speeltuin in de buurt.”

Gezellig buiten spelen

“Vanaf groep 3 bespreken we voor de pauze wat de kinderen gaan doen tijdens het spelen op het plein. Wij ervaren dat de sfeer zo goed blijft. De pauze bespreken we ook na. We luisteren naar wat goed en leuk was. Ging er iets mis, dan wordt dat ook direct besproken. Dan kun je daarna ook weer goed verder met elkaar.”

Rijk onderwijs

Rijk onderwijs

Op IKC Morgenster werken we graag samen. We kijken altijd waar de mogelijkheden zijn om met partners ons onderwijs rijker te maken.” Directeur Albertina is erg blij met de Bibliotheek op School. “Door samen te werken met de bibliotheek wordt lezen nog leuker voor de kinderen.”

Lezen is leuk

“Er valt heel wat te beleven tijdens het lezen. Als je lezen leuk vindt, helpt dit ook bij andere vakken om verder te komen. Als team krijgen we vanuit de bibliotheek handvatten om lezen niet alleen functioneel in te zetten, maar om in te zetten op leesplezier en voldoende leestijd. Een collega leest bijvoorbeeld iedere dag een stukje voor uit een boek. Kinderen kunnen een recensie geven. Zo besluit je of het boek iets voor je is en of je het een keer wilt lenen bij onze bieb.”

“Samen zorgen we voor een eenduidige aanpak”

Peuteropvang

“Wij zijn een IKC en dat betekent dat peuteropvang, VSO, BSO en basisonderwijs onder 1 dak. Peuters die hier komen, stromen makkelijk door het basisonderwijs van onze IKC. Het is fijn voor ouders en kinderen dat het gebouw en de gezichten al vertrouwd zijn.
Wij hebben een VVE voorziening.Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Kinderen die een vve-indicatie krijgen, gaan in plaats van 2 ochtenden, 4 ochtenden naar de peuteropvang.

Er is een warme overdracht tussen pedagogisch medewerker en de kleuterleerkracht wanneer er door ouders toestemming voor gegeven is. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind goed wordt overgedragen, zodat we op de juiste manier kunnen aansluiten bij de behoeften van het kind.

We kunnen elkaar versterken en op elkaar aansluiten in thema’s waar we met de kinderen aan werken. Dat maakt de overgang naar de basisschool makkelijker als de peuter daaraantoe is.”

Keertje kijken bij IKC Morgenster?

Hoe kunnen wij je helpen?

Je bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Je bent nog een paar velden vergeten, check je ze nog even?